N’ets client?

Introdueix les teves dades d’accés


 

Ets nou? Fes clic. aquí

¿Ets client?

Introdueix les teves dades d’accés


 

¿No ets client?

Contacta amb nosaltres..

La UV informa que podrà demanar aquelles dades personals que li siguen facilitades com a conseqüència de l’accés, utilització i/o registre en el present lloc web. En l’exercici de les seues funcions, la UV disposa de fitxers i tractaments de dades personals que respecten el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999.

El tractament de les dades s’ajustarà a les funcions pròpies de la Universitat de València, definides per la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats pels seus Estatuts i normativa interna i la normativa que hi siga aplicable. En el cas del http://www.lallibreria-uv.es, les dades seran utilitzades per a la gestió de les compres efectuades i, si escau, per a la gestió relacionada amb el Servei de Publicacions (PUV). En tot cas, els usos concrets s’ajustaran sempre a les finalitats per a les quals expressament s’hagen demanat les dades.

La Universitat de València disposa de fitxers amb dades personals degudament notificats i/o registrats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. La consulta d’aquests fitxers pot realitzar-se des de la pàgina web oficial de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del seu Registre General.

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la persona usuària podrà exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició. L’exercici d’aquests drets és personalíssim i s’haurà de fer per mitjà de la presentació d’una sol·licitud que ha d’incloure:

• Nom i cognoms de la persona interessada.
• Fotocòpia del document nacional d’identitat o document oficial equivalent.
• Identificació, si escau, de la persona que la represente, així com el document acreditatiu d’aquesta representació.
• Petició en què es concreta la sol·licitud.
• Domicili als efectes de notificacions, data i firma de la persona sol·licitant.
• Documents acreditatius de la petició que formula, si escau.

La sol·licitud es dirigirà a:

Servei d’Informàtica - Protecció de dades
Universitat de València
C/ Amadeu de Savoia, 4
46010 València
lopd@uv.es

Per a més informació pot consultar la política de privacitat de la Universitat de València a: http://links.uv.es/fuRT9SJ.

0.0.0.0.0 6 1 cat Cercant