language

¿Ets client?

Introdueix les teves dades d accés


Contrasenya

Ets nou?

Fes click Aqui

¿Ets client?

Introdueix les teves dades d accés


 

¿No ets client?

Contacta amb nosaltres..

La UV informa que podrà demanar aquelles dades personals que li siguen facilitades com a conseqüència de l’accés, utilització i/o registre en el present lloc web. En l’exercici de les seues funcions, la UV disposa de fitxers i tractaments de dades personals que respecten el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999.

El tractament de les dades s’ajustarà a les funcions pròpies de la Universitat de València, definides per la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats pels seus Estatuts i normativa interna i la normativa que hi siga aplicable. En el cas del http://www.lallibreria-uv.es, les dades seran utilitzades per a la gestió de les compres efectuades i, si escau, per a la gestió relacionada amb el Servei de Publicacions (PUV). En tot cas, els usos concrets s’ajustaran sempre a les finalitats per a les quals expressament s’hagen demanat les dades.

La Universitat de València disposa de fitxers amb dades personals degudament notificats i/o registrats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. La consulta d’aquests fitxers pot realitzar-se des de la pàgina web oficial de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del seu Registre General.

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la persona usuària podrà exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició. L’exercici d’aquests drets és personalíssim i s’haurà de fer per mitjà de la presentació d’una sol·licitud que ha d’incloure:

• Nom i cognoms de la persona interessada.
• Fotocòpia del document nacional d’identitat o document oficial equivalent.
• Identificació, si escau, de la persona que la represente, així com el document acreditatiu d’aquesta representació.
• Petició en què es concreta la sol·licitud.
• Domicili als efectes de notificacions, data i firma de la persona sol·licitant.
• Documents acreditatius de la petició que formula, si escau.

La sol·licitud es dirigirà a:

Servei d’Informàtica - Protecció de dades
Universitat de València
C/ Amadeu de Savoia, 4
46010 València
lopd@uv.es

Per a més informació pot consultar la política de privacitat de la Universitat de València a: http://links.uv.es/fuRT9SJ.

0.0.0.0.0 6 1 cat Cercant