N’ets client?

Introdueix les teves dades d’accés


 

Ets nou? Fes clic. aquí

¿Ets client?

Introdueix les teves dades d’accés


 

¿No ets client?

Contacta amb nosaltres..

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PUBLICACIONS (PUV) DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA


1. Dades del venedor

La pàgina web ubicada en el domini http://www.lallibreria-uv.es és titularitat de la Universitat de València, institució de dret públic, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, i amb els drets reconeguts per la Constitució i les altres lleis vigents. Les seues dades d’identificació i localització són les següents:

• Denominació: Universitat de València-Estudi General (D’ara endavant, Universitat de València)
• CIF: Q4618001D
• Codi del Registre d’universitats, Centres i Títols: 018
• Tipus: Pública
• Domicili: Avinguda Blasco Ibáñez, 13 – 46010 València

La pàgina web http://www.lallibreria-uv.es té com a finalitat la publicitat i venda de les publicacions de la Universitat de València i de les universitats espanyoles que integren la UNE, amb l’objectiu de difondre la producció científica i intel·lectual en el sentit més general, generada en la Universitat de València a través dels procediments habituals del procés editorial, és a dir, de la confecció de llibres i revistes. La unitat encarregada de la gestió editorial és el Servei de Publicacions (PUV) de la Universitat de València, les dades de contacte del qual són següents:

• Denominació: Servei de Publicacions (PUV) de la Universitat de València
• Adreça: c/ Arts Gràfiques, 13 – 46010 València
• Telèfon: +34 96 386 41 15
• Fax: +34 96 386 40 67
• Altres: https://puv.uv.es/contacte

2. Dades de la persona usuària

Tindrà la consideració de client la persona registrada en la pàgina web del Servei de Publicacions (PUV), http://www.lallibreria-uv.es que haja realitzat una comanda d’acord amb el que estableixen aquestes condicions generals.
La persona usuària garanteix que les dades aportades en el registre són veraces i la identifiquen fidedignament.

3. Objecte, àmbit d’aplicació i llengües oficials

Les presents condicions generals tenen com a objecte regular les transaccions entre el Servei de Publicacions (PUV) i les persones que han adquirit un o més dels articles que es posen a disposició en el portal web http://www.lallibreria-uv.es.

Les condicions generals de contractació estaran disponibles cada vegada que s’accedisca a la pàgina web en les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana, valencià i castellà.

4. Responsabilitats del Servei de Publicacions (PUV)

El Servei de Publicacions (PUV) actua de bona fe en la informació i els serveis que ofereix a través de la seua pàgina web i es compromet a oferir informació veraç i actualitzada sobre els articles que ofereix a través del portal http://www.lallibreria-uv.es. En el cas que hi haja informació errònia, es procedirà immediatament a la seua correcció. Si l’error està relacionat amb els preus mostrats sobre algun producte, el Servei de Publicacions (PUV) es compromet a informar immediatament la persona usuària, la qual tindrà dret a cancel·lar la compra sense que això li ocasione cap despesa. Així mateix, en cas que l’error afectara la informació o les característiques d’algun dels productes disponibles en el portal web, la persona usuària tindrà dret a rescindir la seua compra sense cap cost per la seua part.
El Servei de Publicacions (PUV) no serà responsable de cap incompliment de les seues obligacions derivades de les presents condicions si aquest fóra atribuïble a circumstàncies alienes al control per part del Servei de Publicacions (PUV). Aquesta exempció no afecta el dret a rebre l’article adquirit en un termini raonable.

5. Obligacions de les persones usuàries

Aquestes condicions generals obliguen els usuaris i les usuàries registrats que hagen fet una compra a través del portal http://www.lallibreria-uv.es (d’ara en avant, persones usuàries). En concret, es comprometen al compliment de les obligacions següents:

- Facilitar informació veraç sobre les dades aportades en els formularis per al registre en el portal del Servei de Publicacions (PUV) de la Universitat de València.
- Guardar diligentment el “nom d’usuari” i la contrasenya aportada durant el registre en el portal, assumint els danys i perjudicis que puguen derivar-se d’un ús incorrecte d’aquests.
- La contrasenya és personal i intransferible. En el cas que siga coneguda fortuïtament o fraudulenta per persones no autoritzades, la persona usuària l’haurà de canviar, bé a través de l’apartat “El meu compte” en l’opció “Modificar la meua contrasenya d’accés”, bé comunicant-ho immediatament al Servei de Publicacions (PUV).
- Complir les instruccions sobre la comanda i compra indicades en el portal http://www.lallibreria-uv.es i hauran d’actuar en tot moment d’acord amb la normativa aplicable, els bons costums i les exigències de la bona fe. A més, la persona usuària haurà de conèixer i complir les Normes d’ús dels recursos informàtics de la Universitat de València: http://links.uv.es/7kRuj9P.
- Facilitar el lliurament de la comanda efectuada, la qual cosa inclou facilitar una adreça on se’n puga fer el lliurament dins de l’horari habitual de lliurament de mercaderies. En cas contrari, el Servei de Publicacions (PUV) no es farà responsable del retard o impossibilitat de recepció de la comanda sol·licitada per la persona usuària, la qual es farà càrrec de les despeses que això ocasione.

Es prohibeix l’ús del portal web per a qualsevol de les activitats següents:

• Incórrer en activitats il·lícites o il·legals de qualsevol tipus, i particularment, difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, sexista, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans, o actuar en perjudici dels drets a la intimitat, a l’honor, a la pròpia imatge o contra la dignitat de les persones.
• Difondre continguts contraris als principis enunciats en els Estatuts de la Universitat.
• Difondre manifestacions o referències falses, incorrectes o inexactes sobre les pàgines i els serveis de la Universitat de València.
• Danyar els sistemes físics i lògics de la Universitat de València, de les seues empreses proveïdores o de terceres persones.
• Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys anteriorment citats.
• Emprar identitats falses o suplantar la identitat d’altres en l’ús i registre en el portal. Açò inclou l’ús del “nom d’usuari” i contrasenya de terceres persones per a autenticar-se en el portal i procedir a la compra dels productes que s’hi ofereixen.
• Registrar una tercera persona sense la deguda autorització.

L’incompliment de les obligacions i prohibicions que s’estableixen en aquest apartat es considerarà vulneració de les presents Condicions Generals, i podrà tenir com a resultat el bloqueig immediat del compte i la reclamació de tots els danys i perjudicis que haja pogut causar el dit incompliment.

6. Característiques principals dels productes

La informació concreta de cada un dels productes que es posen a disposició a http://www.lallibreria-uv.es, es facilita en la pàgina web de cada producte. En concret s’hi informa:

- En el cas de llibres: títol, autor, col·lecció, ISBN, matèria, submatèries, idioma, any d’edició, enquadernació, format, pàgines i resum.
- En el cas de revistes: títol, ISSN, ISBN, número de revista, idioma, any d’edició, format, pàgines i resum.

7. Preus
Tots els preus inclosos en la pàgina web inclouen els impostos legalment aplicables (IVA).
Les ofertes i preus inclosos en la pàgina web són aplicables únicament a les comandes efectuades per mitjà del portal web del Servei de Publicacions (PUV), i poden no coincidir amb els preus vigents en les botigues físiques d’aquest Servei.
El Servei de Publicacions (PUV) de la Universitat de València no es fa responsable dels productes, ofertes i preus establerts fora del portal http://www.lallibreria-uv.es ni dels que es puga accedir des de la caché de buscadors d’internet.

8. Despeses d’enviament i terminis

L’enviament es realitzarà a l’adreça indicada per la persona usuària. Si aquesta estiguera absent en el moment del lliurament i no poguera fer-se’n càrrec cap altra, haurà de contactar amb el Servei de Publicacions (PUV), bé telefònicament (963864115) bé per correu electrònic (llibreria@uv.es).
Les despeses d’enviament no estan incloses en els preus dels productes i seran mostrades en cada comanda per tal que la persona usuària les accepte abans de realitzar la compra. La tarifació de les despeses d’enviament es mostra en la taula següent:

  Espanya Europa Resta del món
Missatgeria
(Enviat per Correos express)
Gratuït per a compres
superiors a 20€

Cost de 5€ per a compres
inferiors a 20€

Terminis: 24-72 hores
Cost: 25€

Terminis: 10-12 dies
Cost: 30€

Terminis: 10-12 dies

9. Accés i registre

Per a l’accés a la pàgina web i als seus continguts no es requereix registrar-s’hi. No obstant això, l’adquisició de productes disponibles en http://www.lallibreria-uv.es està condicionada al registre previ com a persona usuària de la pàgina web, a través de l’apartat “Accedir” En aquest cas, les dades personals facilitades en el formulari de registre seran objecte de tractament d’acord amb el que estableix l’apartat “Protecció de dades” de les presents Condicions Generals.

Les dades introduïdes han de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. El nom de la persona usuària i la contrasenya són personals i intransferibles, identifiquen inequívocament la persona usuària, i permeten accedir i efectuar la compra d’articles que s’ofereixen en la pàgina web del Servei de Publicacions (PUV).

10. Procés de comanda

a) Identificació i autenticació de la persona usuària

Per a procedir a la compra dels productes de la pàgina web http://www.lallibreria-uv.es, la persona usuària té dues opcions:

- Si ja és usuària registrada, s’haurà d’identificar per mitjà del seu nom i contrasenya entrant en l’apartat “Accedir”, i a continuació seguir amb el procés de compra. Aquesta identificació es pot fer amb caràcter previ o posterior a l’elecció dels productes a comprar.
- Si no és usuària registrada, s’ha de registrar seguint les instruccions indicades anteriorment.

b) Selecció de productes (carret de la compra)
Perquè la compra siga efectiva, la persona usuària haurà d’afegir l’article que desitja adquirir en el “carret de la compra” fent clic en la icona corresponent i indicant la quantitat d’unitats que desitja adquirir. Una vegada inclosos els articles en el “carret de la compra” i identificada la persona compradora, haurà de fer clic en “Realitzar comanda” per a confirmar-la. La confirmació de la comanda, junt amb el marcatge de les caselles corresponents, suposa haver llegit i assumit el compliment de les presents Condicions Generals com a part del contracte establert. La Universitat de València registrarà les dades relatives a la compra com a prova que aquesta s’ha efectuat i arxivarà el document electrònic en què es formalitze el contracte, que serà accessible.
c) Adreça
Realitzada la comanda, s’haurà de confirmar l’adreça d’enviament i s’informarà de les despeses d’enviament, que hauran de ser acceptades per la persona usuària. Es farà clic en “Continuar”.
d) Forma de pagament
Confirmats els punts anteriors s’haurà d’indicar la forma de pagament que serà:

- Amb targeta bancària (TPV Bancaixa)
La comanda serà confirmada per mitjà de la inclusió de les dades de la targeta per a efectuar el pagament, que també caldra confirmar. El procés de pagament està sota el control exclusiu de l’entitat financera propietària de la passarel·la de pagaments. El Servei de Publicacions (PUV) no verifica en cap moment que la identitat de la persona compradora i de la pagadora siga la mateixa.
e) Enviament i lliurament
Finalitzada la comanda i confirmat el pagament, es procedirà a l’enviament en els termes i condicions que s’hi hagen establert. El termini màxim d’entrega serà de 15 dies naturals a partir de l’endemà de la realització de la comanda.
Els terminis expedició són meres estimacions que no poden donar-se per segurs.
La Universitat de València no serà responsable de qualsevol pèrdua que no fóra atribuïble a cap incompliment per la seua part.

f) Factura
Al producte comprat s’adjuntarà la factura corresponent (des del 15 de gener és exigible a les botigues en línia que disposen de factures electròniques,.– Art. 2 bis apt. 1 de la Llei 56/2007 modificada per la Llei 25/2013). En cas que la persona usuària no reba la factura o en necessite una còpia, haurà de sol·licitar-la a través de la següent adreça de correu electrònic: llibreria@uv.es. Una vegada emesa la factura, no es podrà modificar, en compliment de la normativa vigent (Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació).

g) Disponibilitat dels productes
Atès que la comanda i contractació es du a terme en línia, és possible que la disponibilitat dels productes varie durant el procediment de compra, fins i tot que se n’exhaurisca algun, en el qual cas no podrà realitzar-se la compravenda iniciada. Si fóra així i el sistema permetera continuar amb la compra, la persona compradora tindrà dret al desistiment en els termes establerts en l’apartat següent, sense que se li puga carregar cap despesa per la resolució del contracte i, si és el cas, la devolució dels articles adquirits.

11. Dret de desistiment
Si la persona usuària no està satisfeta amb l’article adquirit, podrà, sense necessitat de justificar la seua decisió, desistir del contracte en el termini de 14 dies naturals comptadors a partir del dia en què se li haja lliurat la comanda o en tinga possessió material, tenint dret al reembossament del preu de la compra. S’entén per possessió material quan el Servei de Publicacions (PUV) tinga justificant de recepció del lliurament.
Corresponen a la persona compradora les despeses d’enviament per a efectuar la devolució.
El desistiment podrà dur-se a terme de la manera següent:
- Cal comunicar al Servei de Publicacions (PUV) la decisió de rescindir el contracte en el termini de 14 dies naturals des de la data en què el bé haja sigut lliurat o se n’haja adquirit la possessió material. La comunicació es realitzarà per mitjà de declaració inequívoca enviada pels següents mitjans:
O Correu ordinari a l’adreça indicada en el punt 1.
O A la següent adreça de correu electrònic llibreria@uv.es. En aquest cas, s’haurà d’enviar bé des de l’adreça de correu electrònic utilitzada en la compra, bé utilitzant una firma electrònica reconeguda d’acord amb el que estableix la Llei 59/2003 de Firma Electrònica, o per qualsevol altre mitjà vàlid en dret per a la identificació fidedigna de les persones físiques o jurídiques. El Servei de Publicacions (PUV) acusarà recepció de la comunicació efectuada per la persona usuària.
Aquesta comunicació no serà necessària si compareix personalment, en el termini de 14 dies naturals des de la data en què adquirisca la possessió material de l’article comprat, en la seu principal del Servei de Publicacions (PUV) i en fa la devolució.
A tals efectes podrà exercir el seu dret de desistiment utilitzant el model següent:

FORMULARI PER A L’EXERCICI DEL DRET DE DESISTIMENT
A l’atenció del Servei de Publicacions (PUV) de la Universitat de València.
D./SRA. …………………………., amb DNI …………………., domicili en …………………… i amb l’adreça de correu electrònic ……………………………………………...
Amb aquesta carta vos comunique que desistisc del contracte de venda amb núm. ………………………. a través del qual he adquirit el/els productes següents: ………………………. (Identificar el/els productes), rebuts el ………………………….(dia, mes i any).
A València, a ………… de ……………………….. de 20__

Firma

Correspon a la persona usuària la càrrega de la prova de l’exercici del dret de desistiment.
- El Servei de Publicacions (PUV) podrà retenir el reembossament del preu de compra fins al moment d’haver rebut els béns o articles per part de la persona compradora.
- Seran obligacions de les persones usuàries:

• Entregar els articles al Servei de Publicacions (PUV) sense demora en el termini de 14 dies naturals des de la data en què es va comunicar el desistiment del contracte.

• La devolució es realitzarà:
• Bé per mitjà d’entrega del producte directament en la seu principal del Servei de Publicacions (PUV) indicada en el punt 1 d’aquestes condicions generals;
• bé per mitjà de l’enviament per correu o missatgeria o sistema d’enviament anàleg.

• Assumir els costos directes de la devolució.

• Respondre per la disminució del valor del producte objecte de devolució, quan siga resultat d’una manipulació diferent de la necessària per a establir la seua naturalesa, les seues característiques o el seu funcionament.

A més, és requisit essencial per al desistiment, que es complisquen els requisits següents:

- Conservar l’article comprat en perfecte estat i sense haver estat utilitzat, en cas contrari no és possible la devolució.
- Per als articles precintats en material plàstic, és condició indispensable que el dit precinte o embolcall no haja sigut retirat.

Els terminis indicats en aquest punt s’entendran prorrogats pels dies en què la demora siga atribuïble a la Universitat de València.

El dret de desistiment no serà aplicable a la compravenda dels articles següents:
- Aquells que continguen gravacions sonores o de vídeo precintades o programes informàtics precintats que hagen estat desprecintats.
- L’adquisició periòdica de revistes, amb excepció dels contractes de subscripció.
- El subministrament de contingut digital que no es preste en un suport material quan l’execució haja començat amb el previ consentiment exprés de la persona usuària amb el coneixement per la seua part que, en conseqüència, perd el dret de desistiment.

12. Devolucions

Addicionalment al dret de desistir, la persona compradora podrà procedir a la devolució dels articles adquirits en el termini de 14 dies naturals des de la recepció d’aquests i podrà triar entre la devolució del preu de compra o la substitució de l’article per un altre idèntic en perfecte estat o per l’article efectivament adquirit.
Les situacions que poden provocar una devolució són les següents:
• El dret de desistiment.
• Article defectuós pel transport: si en el moment de recepció o lliurament de l’article es detecta qualsevol desperfecte, cal reflectir-ho en l’albarà de lliurament del transportista i posar-se en contacte amb el Servei de Publicacions (PUV) en el termini màxim de 48 hores per a comunicar la incidència. Si el desperfecte es detecta una vegada obert l’article, cal comunicar-ho al Servei de Publicacions (PUV) en el termini de 14 dies naturals des de la recepció.
• Article que, per error, no es correspon amb l’article comprat. La persona usuària haurà de posar-se en contacte amb el Servei de Publicacions (PUV) en el termini de 14 dies naturals des de la recepció de l’article, i seran a càrrec del venedor les despeses de recollida de l’article equivocat i lliurament de l’article corresponent a la comanda efectuada.
• Devolució parcial o d’una part dels articles adquirits. Es tramitarà de la manera següent:
• Cal posar-se en contacte amb el Servei de Publicacions (PUV), en el termini màxim de 14 dies naturals des de la data de recepció de l’article, per qualsevol dels mitjans posats a la seua disposició per al desistiment, i identificar l’article objecte de devolució.
• Tindrà dret al reembossament del preu corresponent als articles identificats objecte de devolució.
• Assumirà les despeses de transport necessàries perquè la devolució es faça efectiva.

Els articles objecte de devolució hauran de posar-se a disposició del Servei de Publicacions (PUV) en el termini de 14 dies naturals des de la data en què va ser comunicada la intenció de procedir a tal devolució. Excedit aquest termini, la persona usuària perdrà la possibilitat de tornar l’article, sense perjuí del seu dret de desistiment.
El Servei de Publicacions (PUV) podrà retenir el reembossament del preu de compra fins al moment d’haver rebut els béns per part de la persona compradora.
Els terminis indicats en aquest punt s’entendran prorrogats pels dies en què la demora siga atribuïble a la Universitat de València.

13. Garantia

El Servei de Publicacions (PUV) de la Universitat de València garanteix l’accés als articles adquirits segons les instruccions facilitades en el moment de la comanda. Així mateix, garanteix que els articles arriben al seu destí en perfecte estat, i es fa responsable del deteriorament que hagen pogut patir durant el transport.

14. Reembossament dels imports pagats

El Servei de Publicacions (PUV) reembossarà, si escau, el preu dels articles a través del mitjà de pagament utilitzat per a la compra. Verificat el correcte estat de l’article, el Servei de Publicacions (PUV) procedirà a la devolució dels diners corresponent en el termini de 14 dies naturals.

15. Protecció de dades

La UV informa que podrà demanar aquelles dades personals que li siguen facilitades com a conseqüència de l’accés, utilització i/o registre en el present lloc web. En l’exercici de les seues funcions, la UV disposa de fitxers i tractaments de dades personals que respecten el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999.
El tractament de les dades s’ajustarà a les funcions pròpies de la Universitat de València, definides per la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats pels seus Estatuts i normativa interna i la normativa que hi siga aplicable. En el cas del http://www.lallibreria-uv.es, les dades seran utilitzades per a la gestió de les compres efectuades i, si escau, per a la gestió relacionada amb el Servei de Publicacions (PUV). En tot cas, els usos concrets s’ajustaran sempre a les finalitats per a les quals expressament s’hagen demanat les dades.
La Universitat de València disposa de fitxers amb dades personals degudament notificats i/o registrats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. La consulta d’aquests fitxers pot realitzar-se des de la pàgina web oficial de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del seu Registre General.
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la persona usuària podrà exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició. L’exercici d’aquests drets és personalíssim i s’haurà de fer per mitjà de la presentació d’una sol·licitud que ha d’incloure:
• Nom i cognoms de la persona interessada.
• Fotocòpia del document nacional d’identitat o document oficial equivalent.
• Identificació, si escau, de la persona que la represente, així com el document acreditatiu d’aquesta representació.
• Petició en què es concreta la sol·licitud.
• Domicili als efectes de notificacions, data i firma de la persona sol·licitant.
• Documents acreditatius de la petició que formula, si escau.

La sol·licitud es dirigirà a:
Servei d’Informàtica - Protecció de dades
Universitat de València
C/ Amadeu de Savoia, 4
46010 València
lopd@uv.es

Per a més informació pot consultar la política de privacitat de la Universitat de València a: http://links.uv.es/fuRT9SJ.

16. Servei postvenda i reclamacions

En cas de dubtes, suggeriments o reclamacions en relació amb els articles comprats, la persona usuària pot posar-se en contacte amb el Servei de Publicacions (PUV) de la Universitat de València per mitjà de correu electrònic: llibreria@uv.es.
El Servei de Publicacions (PUV) no garanteix l’atenció 24x7, és a dir 24 hores al dia, els 7 dies de la setmana, sinó que està sotmesa a l’horari d’obertura oficial i els dies hàbils de la Universitat de València. Això no suposarà cap perjudici en els drets de la persona usuària. En concret, si s’exercira un dret de desistiment o es tramitara una devolució durant períodes d’inhàbils o de vacances, no s’hi podran atendre. Això té les conseqüències següents:

• Que els terminis de desistiment i devolució s’ampliaran en els dies que la Universitat no done servei per estar tancada.
• Que la devolució del preu no es farà efectiva fins que la Universitat puga atendre i tramitar la devolució o desistiment.

• En l’atenció de dubtes, suggeriments o reclamacions, el Servei de Publicacions (PUV):
• Donarà a la persona usuària una clau identificativa del dubte, suggeriment o reclamació i un justificant per escrit.
• Si és atenció telefònica o per internet, garantirà una atenció personal directa.

17. Menors

La informació i adquisició dels articles que s’ofereixen en la pàgina web es dirigeixen, exclusivament, a persones majors d’edat. Amb caràcter general, aquesta web no té com a objecte la prestació de serveis a menors d’edat ni la captació de les seues dades, per la qual cosa el seu accés i ús està terminantment prohibit. Si la persona usuària es trobara legalment incapacitada en virtut de resolució judicial que obliga a comptar amb el consentiment dels seus representants legals per al tractament de la seua informació personal, haurà de posar-ho en coneixement del Servei de Publicacions (PUV), amb l’obligació d’aportar l’oportuna autorització.
Els pares, mares, persones tutores o representants legals seran considerats responsables dels perjudicis que pogueren ocasionar les persones menors o incapacitades que estiguen a càrrec seu de conformitat amb el que estableix l’article 1903 del Codi Civil.

18. Nul·litat i ineficàcia de clàusules

En cas que qualsevol punt o clàusula d’aquestes condicions generals fóra considerada nul·la o inaplicable, en la seua totalitat o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, la dita nul·litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions de les condicions generals.

19. Legislació aplicable
Les compravendes efectuades en el portal web http://www.lallibreria-uv.es es regeixen per la legislació espanyola, excepte en aquells casos en què en siga aplicable una altra. Per a qualsevol conflicte o discrepància que sorgisca en la interpretació o aplicació d’aquestes condicions generals, la persona usuària se sotmet als jutjats i tribunals espanyols. No obstant això, si vostè té la consideració de persona consumidora, el contingut d’aquesta clàusula no afectarà els drets que li reconeix la legislació sobre consumidors i usuaris.

20. Facultat de modificació i control de canvis
Aquestes Condicions Generals de Contractació són aplicables des de la data en què siguen publicades. El Servei de Publicacions (PUV) es reserva la facultat de realitzar qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis que ofereix en la pàgina web https://puv.uv.es, de les presents Condicions Generals de Contractació i, en general, de tots els elements que integren el disseny i configuració de la pàgina web, cosa que comunicarà amb caràcter previ a les persones registrades. Els canvis no afectaran les Condicions Generals dels productes ja contractats, que mantindran les condicions vigents en el moment de la contractació.

0.0.0.0.0 6 1 cat Cercant