Governança territorial i cooperació intermunicipal al País Valencià
ISBN : 978-84-9134-276-2
Colección : DESARROLLO TERRITORIAL. Serie
Edición : rústica
Tipo : PUV
Páginas : 212
Idioma : català
PVP : 18,00€

En aquesta publicació analitzarem la realitat de la cooperació intermunicipal en el territori valencià, sobre la base de la identificació de les xarxes que els municipis formen entre ells i de la seua intensitat. Analitzar les dinàmiques de col laboració existents entre els municipis és d'interès per a encarar des de les actuacions públiques una estratègia territorial més efectiva, i resulta d'utilitat tant per als mateixos governs locals com per al govern autonòmic. El text s'organitza en tres parts ben diferenciades. La primera inclou el marc teòric i conceptual, on situem l'estudi de la cooperació intermunicipal i del territori en relació amb el desenvolupament, la coherència de polítiques i la governança territorial. Després s'analitza quin és el context en què es desenvolupa la cooperació intermunicipal al País Valencià. I per últim s'analitzen totes les formes i xarxes de cooperació intermunicipal existents i la seua implantació en el territori valencià, així com les finalitats i àmbits territorials. El text es tanca amb un darrer capítol de síntesi i recapitulació on es repassen les aportacions i conclusions del treball i es plantegen possibles línies de futur en termes de política territorial.En esta publicación analizaremos la realidad de la cooperación intermunicipal en el territorio valenciano, sobre la base de la identificación de las redes que los municipios forman entre ellos y de su intensidad. Analizar las dinámicas de colaboración existentes entre los municipios es de interés para afrontar desde las actuaciones públicas una estrategia territorial más efectiva, y resulta de utilidad tanto para los mismos gobiernos locales como para el gobierno autonómico. El texto se organiza en tres partes muy diferenciadas. La primera incluye el marco teórico y conceptual, donde situamos el estudio de la cooperación intermunicipal y del territorio en relación con el desarrollo, la coherencia de políticas y la gobernanza territorial. Después se analiza cuál es el contexto en que se desarrolla la cooperación intermunicipal en el País Valenciano. Y por último se analizan todas las formas y redes de cooperación intermunicipal existentes y su implantación en el territorio valenciano, así como las finalidades y ámbitos territoriales. El texto se cierra con un último capítulo de síntesis y recapitulación donde se repasan las aportaciones y conclusiones del trabajo y se plantean posibles líneas de futuro en términos de política territorial.

RELACIONADOS POR TEMÁTICA